نه! واقعا چرا به جای هیچ، چیزی وجود دارد؟

چرا از اول چیزی بوده است؟ چرا فضا، زمان، ماده و انرژی وجود دارد؟

چه می‌شد اگر هیچ چیز در هیچ جایی نبود؟ ... چه می‌شد اگر در وهله اول هیچ نبود؟

هیچ یک مفهوم دیوانه کننده است. بیایید جهانی را تصور کنیم که در آن هیچ نباشد... حتی همین جهانی که گفتم هم نباشد... هیچ...

واقعیت این است که "هیچ چیز" وجود ندارد. ما چیزی هستیم، زمین چیزی هست، فضا چیزی هست، زمان چیزی هست. و بیلیون‌ها کهکشان...

این چیزها از کجا وجود گرفته‌اند؟ آیا این فضای بزرگ از "هیچ چیز" بوجود آمده است؟

ما نمی‌دانیم...

آیا ما همانند حرفی از یک کلمه در کتابی هستیم که حتی از جایگاه و معنی حقیقی کلمه آگاهی ندارد؟ این کلمه برای یک متن عاشقانه در کتابی تاریخی است یا قسمتی از کدی نوشته شده به یکی از زبان‌های برنامه نویسی است؟ ما چیزی نمی‌دانیم، چرا که تنها چیزی که از آن خبر داریم تنها یک حرف است. ما درباره متن بی‌اطلاع هستیم.