تا 4 سال آینده قادر نخواهید بود به جز 4 اپلیکیشنی که اکنون انتخاب می کنید، اپلیکیشن دیگری را بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید.
کدام 4 اپلیکیشن را بر روی گوشی خود نصب می کنید؟ چرا؟