اگر می‌توانستید بین افزایش ضریب هوشی و یا داشتن نگرشی روشن یکی را انتخاب کنید، کدام را انتخاب می‌کردید؟