دوران کودکی خود را به یاد دارید؟ زمانی که هنوز تنها 10 ساله بودید...

اگر می‌توانستید نامه‌ای بنویسید و آن را به خودتان وقتی 10 سال داشتید برسانید؛ چه می‌نوشتید؟