اگر می‌توانستید با یک شخصیت تاریخی مصاحبه کنید، چه کسی را انتخاب می‌کردید و چه سوالی از او می‌پرسیدید؟