زنی جنس 200 دلاری خریداری می‌کند و 1000 دلاری به فروشنده می دهد.

فروشنده از مغازه کناری  1000 دلاری را خورد می‌کند و 800 دلار به زن خریدار پس می‌دهد و 200 دلار را در صندوق فروشگاه قرار می‌دهد.

پس از مدتی صاحب مغازه کناری 1000 دلاری را برگردانده و می‌گوید تقلبی است و پول خود را پس می‌گیرد.

اگر فروشنده جنس 200 دلاری را بدون دریافت سود فروخته باشد او چقدر ضرر کرده است؟