به نظر شما دنیا نیازمند اختراع چه چیزی است؟

لطفا ایده های خود را (حتی اگر خیلی ساده هستند) بیان کنید.