به یاد ماندنی ترین صحنه یا خاطره ورزشی که به یاد دارید را بیان کنید.