اگر می‌توانستید تنها یک کلمه را از دنیا حذف کنید، آن کلمه چه بود؟ دنیا بدون کدام مفهوم جای بهتری می‌شد؟