در یک مجتمع تجاری نوبنیان مغازه‌های زیرزمین، طبقه اول و طبقه دوم فعال می‌باشند. این در‌حالی است که در طبقه سوم این مجتمع تجاری در حال حاضر کمتر از 20 درصد واحدها فعال می‌باشند.
به نظر شما صاحبان مغازه در طبقه سوم چگونه می‌توانند مشتریان را به آن طبقه بِکشانند؟

مطرح شده توسط ابوالفضل از کاربران کانال تلگرام فکرپز