در لغت‌نامه دهخدا برای واژه معیار چنین نوشته است: وسیله‌ای که بدان چیز دیگر را بسنجند و برابر کنند بنابراین ترازو و پیمانه معیار است زیرا بوسیله آن دو اشیاء سنجیده و پیموده می‌شوند.

انتخاب‌هایمان زندگی‌مان را می‌سازند. بسیاری از انتخاب‌هایی که در زندگی خود می‌کنیم با کمک معیارهایی انجام می‌شوند که پیش‌تر آنها را در مسیر زندگی خود انتخاب کرده‌ایم. معیارهایی که در زندگی خود داریم می‌توانند در شرایط مختلف تاثیرات متفاوتی بر ما داشته باشند.

مهمترین معیار شما در زندگی چه بوده است که باعث تاثیر بسزایی در زندگی شما شده است؟ این معیار در کدام انتخاب یا انتخاب‌ها تاثیرگذار بوده است؟