شما این فرصت را دارید که به مدت یک هفته به جای شخص دیگری زندگی کنید! او چگونه شخصی است؟ فردی از جنس مخالف؟ فردی پیر؟ فردی بسیار زیبا؟ فردی بسیار زشت؟ فردی با معلولیت بالا؟

لطفا انگیزه خودتان برای این انتخاب را نیز بیان کنید.