پیش‌تر خواستیم تا در مورد گوهر نهان اینترنت هم‌فکری کنیم. حال از شما می‌خواهیم در مورد قهرمانانی فکر کنید که با وجود نقش بزرگی که داشته‌اند، نام‌شان چندان که باید شناخته نشده است و در تاریخ نهان مانده‌اند.
قهرمان خود در تاریخ را که دیگران او را آنچنان که باید نشناخته‌اند را معرفی کنید.