آخرین کتابی که هدیه گرفته‌اید یادتان می‌آید؟

آخرین کتابی که هدیه داده‌اید چطور؟

آخرین بار کتاب هدیه داده‌اید یا کتاب هدیه گرفته‌اید؟

نام کتاب چه بود و به چه کسی هدیه دادید؟ (یا از چه کسی هدیه گرفتید؟)