فرض کنید شما یک قادر مطلق هستید و رئیس شما به شما دستور داده است که باید یک صفحه بازی شطرنجی با اندازه بینهایت درست کنید. باید همیشه و تا بی‌نهایت، این امکان وجود داشته باشد که صفحه را از هر دو بُعد گسترش داد و بزرگ نمود. سپس شما باید تعداد بینهایتی از انسان های جدید بسازید و هر یک را در یکی از خانه‌های صفحه قرار دهید، طوری که آن شخص تا همیشه زنده بماند. هم صفحه بازی و هم زندگی انسان‌های روی آن جاودانه است و این جاودانگی را شما تنها با یک بار ساختن‌شان به آن‌ها بخشیده‌اید. رئیس شما برای نوع صفحه ای که می‌خواهید درست کنید، به شما دو حق انتخاب می‌دهد:
صفحه نوع اول: صفحه بازی با انسان های ناراحت و یک قطره از خوشحالی
اولین حالتی که صفحه بازی می‌تواند داشته باشد این است که تک تک انسان‌هایی که ساخته‌اید (دقت شود که تعداد انسان‌ها بینهایت است) و روی خانه‌های صفحه بازی هستند، به وضعیت ثابتی از غم و اندوه زیاد و درد و رنج شدید مبتلا هستند. اما پس از اینکه شما صفحه بازی را می‌سازید، شما قادر هستید که از یک قطره چکان با خاصیت درمانی به این صورت استفاده کنید که تنها یک قطره شادی را به جایی در صفحه بازی بچکانید. قطره شادی بلافاصله در همه جهت‌ها گسترش پیدا می‌کند. هر بار که قطره به صورت دایره وار گسترش می‌یابد و به مربع دیگری از صفحات بازی می‌رسد، انسانی که روی آن قرار گرفته، به شدت شاد می‌شود و از همه دردها و رنج‌ها رها می‌شود و این وضعیت شادی که آن لحظه از عمرشان شروع شده، تا ابدیت برایشان باقی می‌ماند. و از طرف دیگر قطره شادی نیز همین طور تا ابدیت به گسترش خود ادامه می‌دهد و به خانه‌های دیگری از صفحه می‌رسد.
صفحه نوع دوم: صفحه بازی با انسان های خوشحال و یک قطره از ناراحتی
گزینه دیگری که وجود دارد دقیقا در نقطه مقابل مورد قبلی قرار می‌گیرد. صفحه بازی که شما ساخته‌اید، کاملا با تعداد بینهایتی از انسان های خوشحال و سرخوش پرشده است. اما به دلایل عجیبی، رئیس شما اصرار دارد که اگر شما این گزینه را انتخاب کنید، از یک قطره چکان باید استفاده کنید که ناراحتی را در صفحه می‌چکاند. این قطره از ناراحتی بلافاصله و با سرعت در همه جهت‌ها گسترش یافته و تا ابدیت تاثیر آن روی انسان‌ها ادامه خواهد یافت. به این صورت که هربار که قطره به یک خانه از صفحه می‌رسد، انسانی که روی آن قرار گرفته، به شدت ناراحت شده و در بدترین وضعیت ممکن از اندوه قرار می‌گیرد و تا همیشه در آن وضعیت باقی می‌ماند.
پرسش هایی که برای شما مطرح شده است در دو دسته قرار می‌گیرند:
1. از نظر اخلاقی کدام گزینه بهتر است؟ به عنوان یک قادر مطلق که صفحه بازی با انتخاب او ساخته می‌شود پاسخ دهید.
2. فرض کنید به جای اینکه قادر مطلق بودید، به شما گفته می‌شد که به عنوان یکی از انسان‌هایی که زندگی ابدی دارند، در صفحه بازی باشید و در این حالت شخص دیگری قادر مطلق باشد. در این حالت تمایل داشتید که قادر مطلق کدام صفحه را برای ساختن انتخاب کند؟