فرض می‌کنیم دولت تصمیم به چاپ اسکناس 200.000 ریالی گرفته است، همچنین فرض می‌کنیم تصمیم گرفته شده است که در طراحی این اسکنان از تصویر یکی از زنان بزرگ ایرانی استفاده کند.

پیشنهاد شما کیست؟ تصویر چه کسی بر روی اسکناس جدید نقش بندد؟