می‌گویند تاریخ کمک می‌کند تا ما اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از آنها عبرت بگیریم. تاریخ کمک می‌کند هدفمند زندگی کنیم! اما بعضی‌ها اعتقاد دارند بسیاری از مصیبت‌های جهان و کینه‌ورزی‌ها ناشی از اطلاعات تاریخی ماست!

اما یک چالش فکری:

اگر شما می‌توانستید تمام دانش، آثار و مدارک تاریخی را از میان ببرید، آیا این کار را می‌کردید؟ چرا؟

توضیح: با از بین بردن تاریخ اطلاعات پایه‌ای ما از زمان حال از بین نخواهد رفت. یعنی ما می‌دانیم که یک ایرانی هستیم و چه کسی رئیس جمهور ما است و ... اما در مورد گذشته ایران یا هر کشور دیگری، قومیت‌ها، مذاهب و ... اطلاعی نخواهیم داشت.