سه سناریو داریم:

1- شما از امتیاز ویژه‌ای برخوردار هستید که مربوط به پرداخت مالیات داوطلبانه است. شما خودتان می‌توانید درصد مالیات بر درآمدتان را تعیین کنید. فرد دیگری از این امتیاز برخوردار نیست و دیگران مالیاتی که قانون تعیین کرده است را پرداخت می‌کنند. تصمیم می‌گیرید چند درصد از درآمدتان را به عنوان مالیات پرداخت کنید؟

2- شما امتیازی که در سناریوی 1 تعریف شد را دارید با این تفاوت که همه افراد کشور از این امتیاز (که خودشان مالیات خودشان را تعیین کنند) برخوردارند. میزان تعیین شده شما و دیگران به صورت یک راز باقی خواهد ماند. چند درصد از درآمدتان را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنید؟

3- شما از امتیاز تعیین مالیات برای کل کشور برخوردار هستید. یعنی دیگران نیز همان درصد از درآمدشان را به عنوان مالیات پرداخت خواهند کرد که شما برای خودتان انتخاب می‌کنید. چند درصد از درآمدتان را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنید؟

پاسخ شما به سه سوال یکسان است؟ متفاوت است؟ اگر متفاوت است دلیل آن چیست؟